Reklamace a vrácení zboží

Na veškerý tovar predávaný na www.koloshop.cz je poskytovaná záruka minimálnej dĺžky 24 mesiacov. Na niektoré komponenty sa vzťahujú špeciálne záručné podmienky, ktoré sú pre tento prípad uvedené pri popise tovaru na našich webových stránkach. Podmienky dĺžky záruky sú tiež uvedené na doklade o predaji.
Počas tejto dvojročnej záručnej doby má kupujúci nárok na možnosť uplatnenia reklamácie na tovar pre jeho závady. Závady zistené do 14 dní po obdržaní zásielky sa riadia inými ustanoveniami.
Veškerý záručný a pozáručný servis je zaistený našou firmou alebo u výhradného zastúpenia výrobcu v ČR.
Vrátený či reklamovaný tovar prosím zasielajte na adresu: Koloshop.cz, Míru 577, Teplice - Novosedlice 417 31

Protokol vrácení zboží ke stažení ZDE.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky reklamácie, reklamačný poriadok, ktorý určuje postup kupujúceho, sa riadi aktuálnou právnou úpravou, hlavne predpisami - Novým občianskym zákonníkom 89/2012 Zb. a zákonom 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa.
Možnosť uplatnenia reklamácie na vadný tovar je obmedzená len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, čo musí kupujúci doložiť riadne vyplneným dokladom o kúpe alebo jeho číslom. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť iba proti predávajúcemu Koloshop s.r.o.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO KOLOSHOP.CZ V REKLAMAČNOM KONANÍ

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci Koloshop.cz sa musí snažiť o čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne používala ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru.
Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou nemôže byť uznaná.
Prosíme o priloženie vyplneného reklamačného protokolu, ktorý je na stiahnutie tu.
Zodpovednosť predávajúceho Koloshop.cz sa nevzťahuje na zle zabalené a chybne odoslané zásielky s reklamovaným tovarom od kupujúceho.
Neoznámené zásielky na dobierku nebudú prijaté.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO VOČI PREDÁVAJÚCEMU KOLOSHOP S.R.O. V REKLAMAČNOM KONANÍ

V prípade, že predávajúci neopraví alebo nevymení reklamovaný tovar v lehote jedného kalendárneho mesiaca - 30 dní (nárok vznikne pri nedodržaní lehoty, ktorá je o jeden deň vyššia, než dátum prijatia reklamácie v predchádzajúcom mesiaci), má kupujúci nárok na nový výrobok alebo vrátenie celej kúpnej ceny. Túto voľbu je kupujúci povinný oznámiť pri odovzdaní reklamácie. Bez tejto informácie bude vždy výrobok vymenený za nový.
V prípade neuznanej reklamácie je účtovaný manipulačný poplatok vo výške nákladov na lokalizovanie závady a odoslanie tovaru na posúdenie k výrobcovi, poštovné a balné na zaslanie späť zákazníkovi.
Kupujúci je oprávnený vyžadovať opravu tovaru tiež u zástupcu výrobcu v ČR, ak zaväzuje zástupcu k tomuto zmluva s výrobcom.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v zákonom stanovených prípadoch a za splnenia ďalších podmienok uvedených v prameňoch tohoto reklamačného poriadku.
Kupujúci je povinný informovať predávajúceho Koloshop.cz na email reklamace@koloshop.cz, ešte pred odoslaním reklamovaného tovaru, že tovar odosiela.
V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu poštovného vo výške najnižšieho poštovného z ponuky eshopu.
V prípade nesúhlasu s výsledkom reklamačného konania, je zákazník oprávnený podať návrh na prešetrenie reklamácie na orgán ČOI, ktorý slúži ako medzistupeň pred súdnym konaním.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.
Kupujúci je povinný upozorniť prepravnú spoločnosť pri prevzatí zásielky, že je poškodený obal zásielky a zásielku prevziať tzv. s výhradou. Ak je obsah zásielky poškodený, je kupujúci - zákazník povinný najneskôr do 48 hodín kontaktovať prepravnú spoločnosť a žiadať začatie reklamačného konania. Pokiaľ bude kupujúci uplatňovať reklamáciu poškodenej zásielky u predávajúceho, bude táto reklamácia odmietnutá.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho Koloshop s.r.o.
Tento reklamačný poriadok sa netýka situácií, kedy zákazník prevezme poškodenú zásielku od prepravnej spoločnosti. Ak je zásielka s tovarom poškodená, je nutné najneskôr do druhého dňa kontaktovať prepravnú spoločnosť a začať reklamačné konanie s prepravnou spoločnosťou. Prosíme tiež o emailovú kópiu smerom k nám, aby sme mali prehľad o kvalite práce prepravných spoločností.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

×
produkty k porovnání
Porovnat